Trygga fastigheter

Attraktiva bostadsmiljöer, trygga boende


Vi skapar attraktiva boendemiljöer genom att öka tryggheten för boende och höja värdet på fastigheter med trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder.

Genom en unik kartläggning i kombination mångårig polisiär erfarenhet inom trygghetsskapande arbete, ges välgrundade beslutsunderlag och kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Behovet av att känna sig trygg och vara säker är väldigt stort, framförallt i vår bostad och i vår närmiljö. Om boende känner sig trygga, så får man en rad fördelar:

  •  Ökad trivsel
  • Attraktivare område
  • Lägre kostnader för brottslighet
  • Högre fastighetsvärde

 

Kartläggning

Trygghet Innovation kartlägger både upplevd och faktisk otrygghet och ger fastighetsägaren underlag för att fatta bra beslut. Vi använder uppgifter från exempelvis polisens anmälningssystem, enkäter samt intervjuer och utför i samtliga fall en trygghetsrond på plats i fastigheten och i närområdet tillsammans med boende. I en rapport beskriver vi överskådligt resultatet av kartläggningen och föreslår dessutom en rad åtgärdsförslag.

Processen ser ut enligt följande:

  • Kartläggning
  • Åtgärdsförslag
  • Beslut (fastighetsägare)
  • Genomförande
  • Uppföljning

 

Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med trygghet och brottsförebyggande arbete inom Polisen. Under åren har vi hjälpt många fastighetsägare att skapa tryggare boendemiljöer och attraktiva fastigheter. Vi brinner för att skapa ett tryggare samhälle och vill bidra med vår specialistkompetens. Våra ledord är objektivitet, effektivitet och flexibilitet.

 

Projektledning

Fastighetsägaren har även efter kartläggningen möjlighet att anlita Trygghet Innovation. Vi kan bistå under hela eller delar av genomförandefasen samt för att följa upp åtgärderna. Trygghet Innovation är flexibla utifrån önskemålen och kan som projektledare ansvara för hela processen, eller verka som bollplank och rådgivare för enstaka åtgärder.

 

Kommunikation

Trygghet Innovation förespråkar information och utbildning framför eller i kombination med att höja den fysiska säkerheten i fastigheten. Dessa åtgärder är nämligen ofta betydligt mer effektiva och kostar dessutom bara en bråkdel jämfört med stora installationer. I många fall skiljer sig den upplevda otryggheten från den faktiska och man kan genom ganska enkla metoder öka boendes eller personalens känsla av trygghet. Det kan exempelvis handla om att anordna en informationsträff eller en kortare utbildning i personlig säkerhet och fastighetsrutiner. Den rätta lösningen är inte alltid att spendera stora summor pengar på att installera larmutrustning och säkerhetsdörrar, utan att aktivt kommunicera med de boende. Vi på Trygghet Innovation är specialister på just detta.
 

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt möte!